Vedtekter

Epicom Esport Organisasjon sine vedtekter:

Vedtatt på stiftelsesmøte 25.11.18  Fredrikstad

§ 1. Navn på organisasjonen

Organisasjonens navn er: Epicom Esport Organisasjon og ble etablert 25. november 2018

 

§ 2. Formål

 • Organisasjonen skal jobbe med å fremme esport og alt relatert til esport med en lokal forankring.

 • Målet for organisasjonen er både å arrangere eventer (eksempelvis LAN og turneringer), og å kunne tilby et regelmessig bedre tilbud innen esport både lokalt og nasjonalt.

 • Organisasjonen skal jobbe med å gi økt tilbud til lokale spillentusiaster, samt de som ønsker å satse organisert på esport.

 • Det skal jobbes med å danne lag i ulike spill og nivåer knyttet opp mot organisasjonen.

 • Det er viktig for organisasjonen å fremstå profesjonell og seriøs i alle dens aktiviteter.                   

 

§ 3. Oppgaver

Hovedoppgavene til organisasjonen er følgende:

 • Arrangere turneringer og andre lignende arrangementer.

 • Tilby øvingslokaler/tilholdssted for representative lag og medlemmer i organisasjonen lokalt i Fredrikstad.

 • Tilby klubbmedlemskap og klubbmesterskap

 • Arrangere sosiale sammenkomster blant organisasjonens medlemmer

§ 4. Verdier

 • Epicom Esport Organisasjon skal være et sted medlemmer skal føle seg trygge og ivaretatt. Det skal fokuseres på et inkluderende miljø der alle er likestilt uansett legning, kjønn, opphav eller spillplattform.

 • Epicom Esport Organisasjon skal skape glede og entusiasme

 • Epicom Esport Organisasjon tar avstand fra trolling og dårlig oppførsel i spillsammenheng.

 • Epicom Esport Organisasjon skal dyrke talenter og å skape lag av internasjonal kvalitet.

 • Epicom Esport Organisasjon skal være politisk nøytral.

 • Blir det dokumentert oppførsel av spillere eller medlemmer som ikke er forenelig med organisasjonens retningslinjer eller verdier er dette, etter vurdering, nok til å bli utestengt fra organisasjonen.

 

§ 5. Medlemskap og kontingent

 • Organisasjonen er åpen for alle private interesserte med tilsvarende verdier som organisasjonen.

 • Private medlemmer vil måtte regne med å stille opp på aktiviteter som vakt på arrangementer o.l. Denne innsatsen er i utgangspunktet ikke lønnet, men kan bli kompensert hvis avtalt.

 • Organisasjoner må søke om medlemskap og få skriftlig godkjenning av minimum 2/3 av organisasjonens styre. Styreleder må være blant de undertegnede.

 • Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis for påløpende år.

Første betaling av kontingent til et nytt medlem skjer ved innmelding.

 • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 • Medlemmer kan i tillegg strykes dersom deres oppførsel ikke samsvarer med organisasjonens verdier og/eller retningslinjer (se § 4. Verdier).

 • Alle nye medlemmer vil motta en velkomstpakke med klubbartikler.

(eksempel: Drakt, caps, t-skjorte, klistremerker, nøkkelring)

 • Alle medlemmer må fylle ut innmeldingsskjema og betale kontingent for å kunne bli registrert som medlem i Epicom Esport Organisasjon

 • Utmeldelse av Epicom Esport Organisasjon skjer skriftlig via et utmeldingsskjema

Kontingent pr. Medlem er satt til 200 NOK pr. år

Økning av medlemskontingent med mer enn 50 NOK pr periode skal bli vedtatt med enstemmig flertall av styret.

 

§ 6. Eksklusjon

Medlemmer som bryter Epicom Esport Organisasjon sine vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade Epicom Esport Organisasjon eller lag tilknyttet Epicom Esport Organisasjon sitt omdømme, kan ekskluderes av styret. Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsen sin alvorlighetsgrad. Varighet på eksklusjonen kan variere, og styret kan oppheve eksklusjonen. Dersom den ekskluderte vil bli medlem igjen, må medlemskontingenten betales på nytt.

Styremedlemmer kan også ekskluderes. Ved behandling av slike saker deltar ikke det foreslått ekskluderte medlemmet i avstemningen. Å ekskludere et styremedlem må bli enstemmig vedtatt av det resterende styret og det må ligge til grunn skriftlig utredelse.

Er det ønske om å ekskludere styreleder skal det i tillegg avlegges en avstemming på årsmøtet. Avstemmingen om ekskludering av styreleder må ha oppslutning på minimum ⅔ av årsmøtets stemmer i tillegg til enstemmig vedtak fra styret i forkant.

 

§ 7. Stemmerett og valgbarhet for medlemmer

 • Alle medlemmer har stemmerett til å utnevne en tillitsvalgt som får plass i styret.

 • Tillitsvalgte sin oppgave er å føre frem ønsker og krav fra øvrig medlemsmasse. Tillitsvalgt vil ha lik stemmerett som øvrige medlemmer av styret.

 • Tillitsvalgt vil bli valgt for en periode på to år. Etter to år vil det foregå ny avstemming blant organisasjonens medlemmer. Sittende tillitsvalgte har mulighet til å bli gjenvalgt.

                   

§ 8. Årsmøte

 • Årsmøtet vil fungere som et opplysnigsmøte der medlemmer får innsikt i året som har gått og hvilke planen som er lagt til det påløpende året.

 • Det vil være mulig for medlemmer å stille spørsmål eller fremme forslag direkte til styret uten å gå igjennom tillitsvalgt på årsmøtet.

 • Årsmøte vil bli brukt som anledning til å stemme frem nye tillitsvalgte når det er aktuelt.

            

 • Alle organisasjonens medlemmer får tilbud om å være til stede på årsmøte

§ 9. Styret

Epicom Esport Organisasjon ledes av styret som er høyeste myndighet i organisasjonen.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styrets titler og oppgaver:

      

Styreleder - Stian Normann Andersen

Styreleder vil ha hovedansvar for følgende oppgaver:

 • Innbringe økonomisk stødnad i form av sponsorer, legater og andre støtteordninger.

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

 • Øvrige strukturelle og organisatoriske oppgaver

 • Ansvar for å identifisere nødvendig teknisk utstyr

Nestleder - Magnus Dahlgren

Nestleder vil ha hovedansvar for følgende oppgaver:

 • Hovedansvar for markedsføring av eventer til organisasjonen samt strategisk ansvar for å øke medlemsmassen.

 • Ansvar for kontrakter mellom spillere og Epicom Esport Organisasjon

 • Hovedansvar for hvordan Epicom Esport Organisasjon oppfattes fra utsiden

Styremedlem 1 - Stian Ravem

Stian Ravem vil ha hovedansvar for følgende oppgaver:

 • Ansvar for møtereferat fra styremøter

 • Ansvar for den spillmessige utviklingen i organisasjonen

 • Drive det faglige innholdet fremover. Arrangere “scrims” med andre lag.

 • Fagansvarlig / Coach for LOL

 • Ansvaret for oppsett og gjennomføring av interne turneringer

Styremedlem 2 - Joakim Tun Thunæs

Joakim Tun Thunæs vil ha hovedansvar for følgende oppgaver:

 • Trykksaker, bannere, annonser og annet visuelt materiell

 • Hovedansvar for rekruttering av personer til konsoll (Super Smash Bros mm)

 • Fagansvarlig / Coach for Super Smash Bros

 • Teknisk ansvarlig for konsollvirksomhet

 • Videoer og animasjoner

Styret skal ellers:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser

 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

 • Representere Epicom Esport Organisasjon utad           

Ønsker et styremedlem å trekke seg fra sin posisjon må dette skje skriftlig. Oppsigelsestiden løper til 2 måneder hvis ikke annet er avtalt.       

§ 10. Ekstraordinære årsmøter                   

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

 

§ 11. Vedtektsendringer

Forslag: Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 12. Oppløsning av organisasjonen

Oppløsning av Epicom Esport Organisasjon kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning vil eventuell eiendom og penger gis til en organisasjon med liknende formål. Styreleder og nestleder må være representert ved en avstemning om oppløsning av organisasjonen.

                   

Det regnes ikke som oppløsning om organisasjonen slår seg sammen med andre.

2019 © Domino Esport | Nettside levert av Black Film AS & Topologic
userclose linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram